Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được hiểu là như thế nào?