Đối tượng phải xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm