Đối tượng được công nhận là người có công với cách mạng bao gồm những đối tượng nào?