Cần đáp ứng điều kiện gì để kết hôn với người Nhật Bản?